Twoja reklama w serwisie dwiedlonie.pl

WARUNKI UMOWY

§ 1

 1. Zleceniobiorca o┼Ťwiadcza, i┼╝ jest w┼éa┼Ťcicielem strony www.dwiedlonie.pl.
 2. Przedmiotem umowy jest ┼Ťwiadczenie us┼éugi reklamowej polegaj─ůcej na umieszczeniu na stronie ZLECENIOBIORCY prezentacji w postaci banera reklamowego A/B/C/D/E o wielko┼Ťci wskazanej przez ZLECENIODAWC─ś o charakterze statycznym/dynamicznym opracowanego i dostarczonego w odpowiedniej formie przez ZLECENIODAWC─ś.

 § 2

 1. ZLECENIODAWCA zobowi─ůzuje si─Ö do dostarczenia materia┼éów niezb─Ödnych do wykonania us┼éugi w terminie nie pó┼║niej ni┼╝ na 7 dni przez ustalonym terminem rozpocz─Öcia wykonania us┼éugi umieszczenia baneru reklamowego.
 2. Niedotrzymania przez ZLECENODAWC─ś wskazanego wy┼╝ej terminu skutkuje nie umieszczeniem banera reklamowego na stronie.

§ 3

 1. ZLECENIOBIORCA zastrzega sobie prawo do nie przyj─Öcia prezentacji w postaci banera reklamowego do publikacji oraz wstrzymanie emisji reklamy bez podania przyczyny, w szczególno┼Ťci, gdy prezentacja:
 • A/ nawi─ůzuje do nienawi┼Ťci rasowej;
 • B/ zawiera materia┼éy pornograficzne lub propaguj─ůce przemoc;
 • C/ zawiera materia┼éy naruszaj─ůce prawo polskie;
 • D/ jest sprzeczna z zasadami wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego

§ 4

 1. ZLECENIOBIORACA nie odpowiada za tre┼Ť─ç wyemitowanych prezentacji zamieszczonych na banerze reklamowym, jak równie┼╝ nie odpowiada za przerwy w dost─Öpie do serwera nie wywo┼éane z winy ZLECENIOBIORCY.
 2. ZLECENIODAWCA zobowi─ůzany jest do naprawienia szkody powsta┼éej po stronie ZLECENIOBIORCY w zwi─ůzku z tre┼Ťci─ů emitowanej prezentacji.
 3. ZLECENIODAWCA o┼Ťwiadcza, i┼╝ jest uprawniony do korzystania z znaków, wzorów, nazw handlowych i innych elementów prezentacji, które mog─ů by─ç przedmiotem roszcze┼ä osób trzecich.

§ 5

 1. ZLECENIODAWCY przys┼éuguje wynagrodzenie w kwocie ustalonej wg cennika (poni┼╝ej - tutaj) p┼éatne z góry za dany okres rozliczeniowy obejmuj─ůcy jeden miesi─ůc do ustalonego w umowie dnia. P┼éatno┼Ť─ç powinna zosta─ç przelana na rachunek ZLECENIOBIORCY.
 2.  W wypadku braku zap┼éaty we wskazanym terminie ZLECENIOBIORCA wstrzyma emisj─Ö prezentacji do czasu uregulowania zap┼éaty wynagrodzenia.
 3. ZLECENIOBIORCA wystawi na rzecz ZLECENIODAWCY faktur─Ö VAT.

§ 6

 1. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony/oznaczony.
 2. Umowa zawarta na czas nieoznaczony mo┼╝e zosta─ç rozwi─ůzana przez ka┼╝d─ů ze stron z zachowaniem miesi─Öcznego okresu wypowiedzenia.
 3. ZLECENIOBIORCA uprawniony b─Ödzie do rozwi─ůzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenie w wypadku gdy:
 • ZLECENIODAWCA narusza warunki umowy;
 • ZLECENIODAWCA nie reguluje zaleg┼éego wynagrodzenia w terminie oznaczonym w wezwaniu do zap┼éaty skierowanym do niego przez ZLECENIOBIORC─ś;

§ 7

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj─ů formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.
 2. W sprawach nieuregulowanych maj─ů zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikaj─ůcych z wykonywania umowy b─Ödzie s─ůd w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö ZLECENIOBIORCY.

§ 8

 1. Umow─Ö sporz─ůdza si─Ö w dwóch jednobrzmi─ůcych egzemplarzach po jednej dla ka┼╝dej ze stron.

 

WZÓR UMOWY

 

Informacje dodatkowe

 1. Istnieje równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç zlecenia wykonania baneru firmie wspó┼épracuj─ůcej z firm─ů "Dwie D┼éonie" - GM DESIGN (e-mail: kontakt@gm-design.pl, orientacyjny cennik na dole strony - tutaj).

CENNIK BANERÓW

Strona I

A - 468 x 60         350 brutto
B - 300 x 250       250 brutto


Strona II

C - 468 x 60         250 brutto
D - 160 x 150       150 brutto
E - 468 x 60         250 brutto

Cennik wykonania projektu banera przez GM Design*:

1. statyczny

480x60px - 85 netto **
300x250px - 105 netto 
160x50px - 65 netto 

2. flash

480x60px - 100 netto 
300x250px - 120 netto 
160x50px - 80 netto

* kontakt z firm─ů GM Design - kontakt@gm-design.pl
** do cen nale┼╝y doda─ç podatek VAT (23%)

 
GM Design
| 2008-15 © Dwie D┼éonie
Polityka prywatno┼Ťci
"Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych, bez zgody "Dwóch Dłoni" ZABRONIONE"